Voor en door bewoners!

Actueel

Kort verslag Algemene Ledenvergadering van 3 mei 2023

Beerzerveld

Kort verslag Algemene Ledenvergadering van 3 mei 2023

1.      Opening
De voorzitter Marcel Schuldink opent de  vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Toelichting bestuursleden
De bestuursleden worden benoemd en hun functie wordt genoemd.

3. Financieel verslag 2022
De kascontrole is dit jaar gedaan door Udo Kampman en Marcel Schuldink en is akkoord bevonden.

4.      Afscheid Arie de Bruin als voorzitter van het  4 mei comité
Sinds de jaren ‘90 is Arie de Bruin al voorzitter van het 4 mei comité. Arie wordt hartelijk bedankt voor zijn tijd als voorzitter en krijgt een bos bloemen en een presentje. Marten Willems is de nieuwe voorzitter van het 4 mei comité.
Arie krijgt daarna het woord en bedankt voor de attentie en bedankt ook de overige comitéleden.

5.      Ledenadministratie
De contributie staat nu nog op € 4,50 per jaar. Dit is al jaren niet verhoogd. Ook zijn lang niet alle adressen meer actueel, er zijn geen telefoonnummers en e-mailadressen bekend. Het bestuur wil de ledenadministratie weer op peil brengen en houden. De nieuwe contributie wil het bestuur op € 10,- per jaar zetten. Daarnaast willen we deur aan deur langs gaan om meer inwoners lid te krijgen van plaatselijk belang. Voor deze rondgang worden de buurtverenigingen benaderd.
Het bestuur wil voor nieuwe inwoners een soort welkomstpakket maken.

6.      Pauze.

7.      Verslag van de activiteiten en plannen van het bestuur 
Beerzerveld expeditie; uit deze expeditie zijn 117 punten naar voren gekomen. Als bestuur zijn hier 9 aandachtsgebieden van gemaakt, omdat veel punten elkaar overlappen.  Vanuit deze aandachtsgebieden zijn er binnen het bestuur verschillende werkgroepen benoemd. De werkgroepen worden nog toegelicht.
De volgende zaken zijn de afgelopen jaar opgepakt;
- de verkeerssituatie aan de Zwarteweg en aan de Westerweg
- de openbare verlichting in de gemeente Hardenberg
- de nieuwe website van plaatselijk belang is klaar
- de jongerenwerker van de gemeente Ommen heeft een aantal activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Voor de jeugd was dit een enorm succes. De jongerenavond was geen succes. Er zullen meer van deze activiteiten georganiseerd worden.
- bouwen in Beerzerveld; er is overleg met het platform, de gemeente Ommen en Vechtdal Wonen. In december 2022 is er een informatieavond geweest  met het verzoek om een enquête in te vullen om in kaart te krijgen welke behoefte aan nieuwe woningen is. De uitkomst hiervan ligt nu bij de gemeente Ommen. De gemeente Ommen heeft de voorkeur voor nieuwe woningen door inbreiding en daarna voor uitbreiding. De zorg blijft dat de nieuwe woningen betaalbaar moeten blijven voor de jeugd.
- er is een gezamenlijke avond van de plaatselijke belangen van de gemeente Ommen geweest.
- het fietspad bij de voetbalvereniging zal aangepakt worden.

7.1  Bouwen in Mariënberg
De nieuwbouw in Mariënberg in het plan De Marke III gaat voortvarend. Er is nog overleg een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) voor inwoners van 20-35 jaar. De gemeente Hardenberg is al aan het nadenken over De Marke IV.  Daarnaast komt er nog een kunstgras veldje bij de skatebaan. Dit zal met name in eigen beheer gerealiseerd worden.

7.2  Buurtwinkel Attent Telman
Plaatselijk belang heeft een positief stuk geschreven over de buurtsuper. De oproep blijft om hier wat vaker de boodschappen te doen.

7.3  Overleg met provincie voor subsidies
Er zijn mogelijkheden om voor activiteiten in de dorpen een subsidie aan te vragen.

7.4  Reconstructie Johan Clemmestraat Mariënberg
De Johan Clemmestraat is het afgelopen jaar helemaal aangepakt. Helaas blijken de stenen niet goed gebakken te zijn en de waterafvoer is niet goed. Dit heeft tot gevolg dat alles opnieuw moet.

7.5  Parkeerproblemen station Mariënberg
Het station in Mariënberg is een druk bezocht station. Er is geen simpele oplossing voor het parkeerprobleem.

7.6  Regulier overleg gemeente Hardenberg
2x per jaar is er een overleg met plaatselijk belang en wethouder Martijn Breukelman. Daarnaast is er een overleg met de andere plaatselijk belangen van de gemeente Hardenberg.

7.7  Afronding glasvezel
Afgelopen jaar is dit in Beerzerveld ook opgeleverd en afgerond.

7.8  Speerpunten Plaatselijk belang voor aankomend jaar
Er wordt een toelichting gegeven op de volgende speerpunten:
- woningbouw in beide dorpen
- ’t Samenspel meer een spilfunctie geven en een visie maken over De Grendel in Mariënberg
- Toekomstvisie voor het sportveld en de sporthal uitwerken.
- De verkeersveiligheid en de openbare voorzieningen op peil houden
- De verschillende activiteiten en verenigingen meer onder de aandacht
- intensiever contact met de inwoners
- ledenadministratie opnieuw opzetten
- fondswerving doen onder plaatselijke bedrijven om meer initiatieven op te kunnen zetten

8.     Rondvraag
* Voor wat betreft de verkeersveiligheid, bij de brug richting Twente, de berm is erg laag richting Twente
Antw: burgers kunnen via de website van de gemeente Ommen hier zelf melding van maken.
* Vanuit de gemeente Ommen is er totaal geen aandacht voor de problemen rondom het Kanaal. In de gemeente Hellendoorn en Twenterand is hier wel aandacht voor.
Antw: Vanuit de gemeente Hardenberg er wel een uitnodiging gekomen is om hierover te praten, maar omdat Plaatselijk belang geen vraagstelling hierover heeft ontvangen van de inwoners, hier niet op ingegaan is.
* Hebben de bestuursleden die werken met de ledenadministratie ook een VOG (verklaring omtrent gedrag)?
Antw: de penningmeer wel, die is dit ook verplicht.
* De bouwplannen van de gemeente Hardenberg van De Marke lopen goed. Waarom loopt dit bij de gemeente Ommen zo stroef en traag. De raad is wel positief, maar waarom komt het niet van de grond?
Antw; Er wordt nu wel aan gewerkt.  Het heeft veel tijd nodig, door alle regels. Als Plaatselijk belang blijven we in gesprek en kunnen we updates geven over de ontwikkelingen. We vragen dus toch nog geduld.

9. Afsluiting
Als er geen vragen meer zijn bedankt Marcel Schuldink de aanwezigen voor de aanwezigheid en is er nog een drankje.

Terug naar het nieuwsoverzicht